Jaroslava Vokatá

 

 

 

O NÁS SLUŽBY REFERENCE KONTAKT

 

Účetní poradenství

členka sdružení daňových a účetních poradců

   

SLUŽBY

Léta praxe ukázala, že pro externí vedení účetnictví je velmi důležitý častý kontakt mezi klientem a zpracovatelskou firmou, která dbá na pravidelné metodické vedení klienta a seznamuje ho s častými změnami v účetních a daňových předpisech

 

Základním stavebním prvkem naší práce je účetní poradenství v podvojném účetnictví, ve kterém poskytujeme:

 

ü     seznámení klienta s obsahem podvojného účetnictví

ü      s metodikou a zaškolením pracovníků společnosti

ü     jak pracovat s prvotními doklady, aby byly považovány za účetní doklad

 

Naše vlastní činnost spočívá v individuálním přístupu ke klientovi a v posouzení jeho požadavků. Spektrum požadavků společností je různé. Každá společnost má různé požadavky; od základního vedení účetnictví až po rozsáhlou podrobnou analýzu ekonomických ukazatelů. Při těchto rozsáhlejších činnostech je vždy nutná spolupráce klienta s účetní firmou, aby byly zajištěny cílené výstupy v odpovídajícím rozsahu.

Spolupráce mezi klientem a zpracovatelskou firmou může probíhat na různých úrovních, nejlépe se však osvědčila práce dodavatelským způsobem tj. zpracování dokladů u profesní účetní firmy. Nebráníme se však ani zpracování dokladů přímo u klienta na jeho vlastním počítači i software.

Vlastní zpracování obsahuje:

 

Vedení podvojného účetnictví

 

ü       setřídění a zaúčtování prvotních dokladů a jejich zavedení do počítače

ü       zaúčtování v účetním deníku

ü       zpracování DPH, sestavení daňového přiznání k DPH

ü       sestavení rozvahy a výsledovky za příslušné období

ü       na základě dalších požadavků sestavení výsledků hospodaření a porovnání za jednotlivá období

ü       rozbor hospodaření

ü       využití dosavadních zpracovaných výsledků pro sestavení výhledů pro příští období

Po ukončení účetního období, kterým bývá zpravidla účetní rok, se sestavuje daňové přiznání, výkazy v plném nebo zkráceném rozsahu a příloha, popřípadě podklady pro valnou hromadu.

Daňová evidence:

Vedení daňové evidence probíhá na bázi evidování příjmů a výdajů v souladu se zákonem o dani z příjmu pro fyzické osoby. Pokud je fyzická osoba plátcem DPH, zpracujeme přiznání k DPH spolu s evidencí daňových dokladů. Stejně jako u právnických osob je ukončení účetního roku spojeno se sestavením daňového přiznání. Fyzickým osobám sestavíme daňové přiznání spolu s přehledy na sociální a zdravotní pojištění.

Velmi příznivou daňovou úlevou se ukázalo společné zdanění manželů, které rovněž zpracováváme.

 

 

Mzdy a personalistika

 

Do této oblasti patří zejména:

 

ü      zavedení malé i velké organizace na příslušnou správu sociálního 

      zabezpečení a zdravotní pojišťovny

ü      přihlášení a odhlášení zaměstnanců

ü      ukončení pracovního poměru

ü      vyhotovení zápočtového listu a evidenčního listu důchod. poj.

ü      výpočet pravidelných měsíčních mezd, sestavení rekapitulace

      mezd

ü      sestavení záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a srážkovou 

      daň

ü      vyhotovení přehledu pro správu sociálního zabezpečení a

      zdravotní pojišťovny a odevzdání těchto přehledů

ü      vyhotovení příkazů k úhradě

ü      po ukončení kalendářního čtvrtletí zpracování výpočtů dle

      vyhlášky   

      125/1993 Sb. o zákonném pojištění zaměstnanců

ü      při ukončení účetního období sestavení výkazů o odvodech daně 

      ze závislé činnosti a odvodech srážkové daně

ü      vyhotovení mzdových listů a sestavení evidenčních listů ELDP

ü      zajištění styku s finančními úřady, se správami soc. zabezpečení 

      a  zdravotními pojišťovnami

 

 

Ostatní služby:

Audit a daňové poradenství

V případě potřeb klienta zajišťujeme audit renomovanou společností a současně zajistíme odklad podání daňového přiznání a legální daňovou optimalizaci. V případě potřeby klienta poradíme v souladu se zákonem o správě daní a poplatků jak využít možnost odložení placení daně a povolení splátek daní finančnímu úřadu. Tyto žádosti na požádání vypracujeme a zajistíme předání na finanční úřad.