Všechna data
POHROMADĚ

Datový zdroj 2personalistika

Personalistika

Datový zdroj 3účetnictví

Účetnictví

Datový zdroj 4daňová evidence

Daňová evidence

Datový zdroj 5Ostatní práce

Ostatní práce

Datový zdroj 6historie

Historie účetnictví

Datový zdroj 1Ceník

O nás

O nás

O nás

Naše historie není sice tak dlouhá jako celá historie účetnictví, ale i tak budeme slavit v květnu 2023 již 28 roků působení v oboru podvojného účetnictví, jednoduchého účetnictví a daňové evidence, personalistiky a zpracování mezd.

V roce 1995 začala firma působnost ve formě založení živnostenského listu na vedení účetnictví a vedení daňové evidence.

Postupně narůstalo portfolio firem, o které se staral pouze jeden člověk, jedna účetní a tak bylo potřeba rozšířit pracovní pozice.

Jako nejspolehlivější se projevila forma rodinného typu spolupráce.

V roce 2015 vznikla z této rodinné firmy ve společenství rodinných příslušníků společnost s ručením omezeným pod názvem Dataglobal s.r.o. a do vínku si dala slogan „všechna data pohromadě“.

Tímto sloganem se řídíme stále, protože shromáždění dat, a to nejen účetních, vznikají souvislosti, které dají dohromady účetní případ, který se zaznamená do účetních knih.

S námi již neopomenete datum, kdy se podává přiznání k dani z přidané hodnoty, daň z příjmů fyzických a právnických osob, kdy máte odeslat příkazy k úhradě mezd a jejich povinných odvodů.

Tedy nejen všechna data pohromadě, ale i data povinností vůči institucím, dodavatelům, odběratelům, klientům atd.

 

Jsme tu pro Vás již 28 let……. A stále nás práce baví

Blog

Blog

Aktualita

Spouštíme pro Vás nový web

Rádi bychom vás informovali o našem novém webu, který právě spatřil světlo světa – https://dataglobal.cz/.

Kontakt

kontakt

Kontakt: od 8:00 do 16:00 na telefonním čísle a emaliu

Kontaktní osoby:
Ing. Marek Vokatý – jednatel a účetní poradce
Jaroslava Koukalová
 – účetní poradenství a vedení účetnictví 

Tel.: +420 739 916 963

Email: 
marek.vokaty@dataglobal.cz
jaroslava.koukalova@dataglobal.cz
dataglobal@dataglobal.cz

Zpracování mezd

Mzdy zpracováváme na základě doloženého docházkového listu dodaného klientem

Zaznamenáme do výkazu práce odpracované hodiny, dny absencí, dny nemocenské, dny dovolené

Podle dokladů uložených v personální kartě každého zaměstnance vypočítáme hrubou mzdu, sociální a zdravotní pojištění podle příslušné zdravotní pojišťovny každého zaměstnance a podle učiněného nebo neučiněného Prohlášení k dani z příjmů fyzických osob na příslušné zdaňovací období vypočítáme daň z příjmů, daňové slevy na poplatníka, daňové zvýhodnění na děti popř. daňové bonusy.

Po odsouhlasení mezd s personalistou v konkrétní firmě vyhotovíme všechny výstupy z mezd vč. rozeslaných výplatních pásek na jedinečné emailové adresy zaměstnanců s heslem, odešleme příkazy k úhradě na osobní konta a na konta institucí. Mohou být 2 formy odeslání příkazů, a to buď ekonomovi konkrétní firmy, který si příkazy odešle sám nebo pokud nás firma pověří přístupem k bankovnímu účtu, odesíláme tyto příkazy rovnou z konkrétního bankovního účtu.

Z mezd dále vyhotovíme Přehledy pro sociální zdravotní pojištění a odešleme na konkrétní e portály.

Při vypracování mezd vždy pracujeme a dodržujeme Zákoník práce v platném znění,

 platný zákon o zdravotním a sociálním pojištění ve znění pozdějších předpisů.

Jsme a můžeme být nápomocni při přípravě pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, vyhotovíme podklady pro úřady práce apod.

Vedení účetnictví

Právnické osoby, které mají povinnost vést podvojné účetnictví mohou být jak plátci daně z přidané hodnoty, tak neplátci daně z přidané hodnoty, dále to mohou být neziskové organizace, organizace

Příspěvkové, spolky atd.

S klienty se dohodneme na formě předávání dokladů, které mají být v daném měsíci zpracovány.

Předání dokladů může mít několik forem a jejich předávání může nastat několika způsoby od fyzického předání osobně, poštou, přes podatelnu, kurýrní službu, ale předání může být i jednodušší a tou je v současné době forma elektronického předání dokladů

Elektronická forma předávání dokladů je bezpečná a doba moderní poznamenaná dobou covidovou se projevila někdy i jako nezbytná forma předávání informací jako takových.

Elektronická podoba dokladů nám také umožňuje, abychom byli nápomocni i klientům, kteří jsou z jiného města, obce, kraje. Naše software nám umožní s doklady v elektronické podobě pracovat,

 a to buď formou ukládání na cloudové úložiště nebo klasickým výtiskem a uložení do šanonu v papírové podobě.

Tyto možnosti je nejlépe vždy dohodnout ve smluvních podmínkách.

Naše vedení účetnictví zaručuje, že dodržujeme  zákon o účetnictví v platném znění, v souladu s předpisy o dani s přidané hodnoty s respektem k zákonu o daních z příjmů fyzických a právnických osob. Dále v souladu se živnostenským zákonem, zákonem o obchodních korporacích, s platnými vyhláškami, pokyny vydanými  ministerstvem financí .

Vedení daňové evidence

Daňová evidence se řídí zákonem o daních z příjmů fyzických osob a vedení daňové evidence znamená velmi pečlivou práci, kdy je potřeba každý jednotlivý doklad rozlišit, zda se jedná o výdaj v souladu se zákonem o daních z příjmů, popř. o výdaj, který neovlivní základ daně při práci s podkladem z daňové evidence při sestavení daňového přiznání.

Je třeba se řídit i živnostenským zákonem, který udává, že živnost se zakládá za účelem vytváření zisku.

Přesto se v daňové evidenci připouští možnost daňové ztráty, kterou je možno následná zdaňovací období použít pro úpravu základu daně daňového poplatníka.

Daňovou evidenci vedeme poplatníkům fyzickým osobám, kteří jsou plátci daně z přidané hodnoty, ale i těm, kteří plátci daně z přidané hodnoty nejsou.

Předávání dokladů v daňové evidenci může být také formou osobního předání a i formou elektronického předávání a to podle typu a množství dokladů, které se mohou skládat z drobných nákupů.

Ostatní práce ekonomické povahy

Pomoc při zakládání firem

Pomoc při likvidaci společností

Pomoc při přípravě podkladů pro povinný i nepovinný audit

Pomoc při sestavení přiznání k dani z přidané hodnoty, kontrolního hlášení,

Pomoc při sestavení daně z příjmů fyzických a právnických osob, pomoc při sestavení přiznání k dani silniční – sestavení podkladů ze záznamů v evidenci motorových vozidel, kterou nám umožní náš software.

Naše zkušenosti zejména pak z praxe, ale i načerpané pravidelným vzděláváním, studiem publikací a účastí na pravidelných seminářích mohou být přínosem pro spolupráci s Vaší firmou.

Jsme profesně pojištěni.

Se sloganem „Všechna data pohromadě“ to s námi zvládnete lépe

Team Dataglobal s.r.o.

O účetnictví

Účetnictví patří mezi vědní obory a i když v minulosti mezi vědní obory nepatřilo, první účetní záznamy sahají do pravěku.

 

Dějiny účetnictví jsou tematická oblast dějin hospodářství, která se zabývá historickým vývojem způsobů záznamu ekonomických skutečností. Dějiny účetnictví začínají již v pravěku, kdy se ještě před vznikem písma například pomocí zářezů zaznamenávaly počty kusů dobytka a jiného majetku. Se vznikem písma ve starověku se záznamy postupně zdokonalily a antičtí Římané již používali systém několika navzájem provázaných účetních knih. Další rozvoj přinesl vznik podvojného účetnictví v pozdně středověké Itálii, obchodní velmoci té doby. Nejstarší systém podvojného účetnictví se dochoval z Janova z roku 1340, teoretické základy moderního účetnictví vyložil mnich Luca Pacioli roku 1494. Nezávisle vzniklo podvojné účetnictví i ve dvou asijských zemích, a sice takzvané účetnictví dračí brány koncem 16. nebo začátkem 17. století v mingské Číně, největší a nejbohatší ekonomice tehdejšího světa, a v Koreji, kde je korejský systém podvojného účtování doložen od konce 18. století. Další rozvoj nových systémů účetnictví probíhal po celý novověk a přinesl vznik řady zlepšení a regionálních variant účetnictví.

Britský průmyslník 18. století Josiah Wedgwood vytvořil základy nákladového účetnictví, které mu umožnilo sledovat a rozpočítávat náklady na jednotlivé kroky průmyslové výroby, a tím se stal i objevitelem pojmů jako režijní nákladyúspory z rozsahu a utopené náklady. I v této oblasti následoval rychlý rozvoj, například koncern DuPont počátkem 20. století zavedl nové ukazatele pro ekonomické řízení podniku a rozpočty umožňující porovnávání skutečných nákladů s plánovanými, zatímco Baťovy závody ve Zlíně rozvinuly provozní účetnictví s podrobně sestavenou kalkulací výrobků vycházející z požadované prodejní ceny. Postupně se vymezilo též finanční účetnictví určené pro vlastníky kapitálu a umožňující srovnávat jednotlivé podniky při obchodování na burzách; proto byla během 19. století rozvíjena všeobecně uznávaná pravidla účtování spojená s kontrolou nezávislým auditorem. Na účetnictví měl dále silný vliv stát, vyžadující dodržování účetních postupů v souvislosti s daňovou povinností podniků. Stát také používal účetní a majetkové záznamy pro podchycení svých vlastních ekonomických aktivit, například kamerální účetnictví, které se od konce 15. století používalo v rakouských zemích. O mezinárodní sjednocení pravidel účetnictví usilují organizace jako Výbor pro tvorbu mezinárodních účetních standardů (IASC), založený v roce 1973.

Během dějin se zdokonalovala také technika pro vedení účetních záznamů a potřebné výpočty. Jednou z nejstarších pomůcek byl abakus, fungující na principu posuvných korálků, jehož původ je pravděpodobně byzantský. První mechanickou kalkulačku pro sčítání a odčítání v roce 1642 sestrojil Blaise Pascal. Hromadně se počítací stroje začaly vyrábět v 19. století, prvním z nich byl arithmometr Thomase do Colmara. Kombinací psacího a počítacího stroje vytvořila firma Burroughs na konci 19. století účtovací stroj. Od 60. let 20. století se začaly používat tzv. samočinné počítače, tehdy však velmi nákladné. Osobní počítače od konce 70. let 20. století však byly dostupnější a účetní software případně celé informační systémy podniků se staly postupně normou vedení účetnictví.

 

Rčení, že pořádek dělá přátele je určitě pravdivé a toto rčení můžeme aplikovat do poučení, že dobře vedené účetnictví udělá pořádek ve firmě.

V současnosti upínáme zraky k první republice, tato doba byla dobou velmi úspěšnou z pohledu na nás na Čechoslováky a právě v této době byl pan účetní osobou váženou a pro  pana ředitele

Osobou ve firmě nepostradatelnou.

V současné době tedy v době porevoluční po roce 1989 doznalo účetnictví nových rozměrů, zejména pak zavedením nové účetní soustavy v roce , zejména pak zákonem o účetnictví platného od 1.1.1992, nových předpisů pro podnikatele, nepodnikatelské subjekty,které vykonávají činnost podle zvláštních právních předpisů. Do této doby se jednalo o neznámé pojmy. Zavedením daně z přidané hodnoty v roce 1993 a vstupem do evropské unie v roce 2004 se práce účetních stala prací na vysoké profesní úrovni a dá se říci , že nastala renesance účetních.

Ano, je to tak, protože za doby socialismu byla práce účetních popelkou mezi profesemi.

V současné době účetnictví pracuje s nástroji, které v naprosté přesnosti dokáže připravit precizní podklady pro mnoho druhů daňových přiznání, se kterými může následně pracovat jakýkoli odborník, ale také i daňový poplatník sám si sestaví daňové přiznání z podkladů, které mu účetnictví poskytne.

CENÍK

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ – PAUŠÁLNÍ CENA
Počet dokladůCena/měsíc
1-40 DOKLADŮ1.500 Kč/měsíc
41-100 DOKLADŮ3.300 Kč/měsíc
101-200 DOKLADŮ6.600 Kč/měsíc
201 A VÍCE DOKLADŮIndividuální cena
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ – CENA ZA ZPRACOVANÝ DOKLAD40 Kč/doklad
 
VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE – PAUŠÁLNÍ CENA
1-40 DOKLADŮ1.250 Kč/měsíc
41-100 DOKLADŮ3.000 Kč/měsíc
101-200 DOKLADŮ5.800 Kč/měsíc
201 A VÍCE DOKLADŮIndividuální cena
 
ZPRACOVÁNÍ MEZD A PERSONALISTIKY
Personalistika (zavedení personálního spisu)300 Kč/zaměstnanec
Zpracování měsíční mzdy 300-350Kč/zaměstnanec
Přihlášení zaměstnance 200 Kč/zaměstnanec
Odhlášení zaměstnance 400 Kč/zaměstnanec
Roční personalistika 400 Kč/zaměstnanec
Vyúčtování daní z příjmů zálohové/srážkové400 Kč/zaměstnanec
Roční zúčtování daně 400 Kč/zaměstnanec
 
VÝSTUPY Z DAŇOVÉ EVIDENCE A ÚČETNICTVÍ
Evidence DPH – záznamní povinnost – podklad pro sestavení Přiznání k DPH800 Kč
Podklady pro Kontrolní hlášení a vyhotovení Kontrolního hlášení 1.000 Kč
Sestavení souhrnného hlášení 500 Kč
Evidence dlouhodobého majetku 200 Kč
Evidence drobného majetku 150 Kč
Zpracování cestovního příkazu – tuzemsko100 Kč
Zpracování cestovního příkazu – zahraničníOd 200 Kč
 
UZÁVĚRKOVÉ OPERACE
Uzavření knih v daňové evidenci, podklady pro daňové přiznání2.000 Kč
Přehledy pro OSSZ a ZP1.000 Kč
Závěrka podvojného účetnictví, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, inventarizace účtů a poklady pro sestavení Přiznání k dani z příjmů právnických osob4.000 Kč
 
PORADENSTVÍ V OBLASTI ADMINISTRATIVNÍCH SLUŽEB
Účetní poradenství a konzultace500-800 Kč/hodina
Ostatní práce dle požadavků objednateledohodou

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení