Všechna data
POHROMADĚ

Účetnictví patří mezi vědní obory a i když v minulosti mezi vědní obory nepatřilo, první účetní záznamy sahají do pravěku.

Dějiny účetnictví jsou tematická oblast dějin hospodářství, která se zabývá historickým vývojem způsobů záznamu ekonomických skutečností. Dějiny účetnictví začínají již v pravěku, kdy se ještě před vznikem písma například pomocí zářezů zaznamenávaly počty kusů dobytka a jiného majetku. Se vznikem písma ve starověku se záznamy postupně zdokonalily a antičtí Římané již používali systém několika navzájem provázaných účetních knih. Další rozvoj přinesl vznik podvojného účetnictví v pozdně středověké Itálii, obchodní velmoci té doby. Nejstarší systém podvojného účetnictví se dochoval z Janova z roku 1340, teoretické základy moderního účetnictví vyložil mnich Luca Pacioli roku 1494. Nezávisle vzniklo podvojné účetnictví i ve dvou asijských zemích, a sice takzvané účetnictví dračí brány koncem 16. nebo začátkem 17. století v mingské Číně, největší a nejbohatší ekonomice tehdejšího světa, a v Koreji, kde je korejský systém podvojného účtování doložen od konce 18. století. Další rozvoj nových systémů účetnictví probíhal po celý novověk a přinesl vznik řady zlepšení a regionálních variant účetnictví.

Britský průmyslník 18. století Josiah Wedgwood vytvořil základy nákladového účetnictví, které mu umožnilo sledovat a rozpočítávat náklady na jednotlivé kroky průmyslové výroby, a tím se stal i objevitelem pojmů jako režijní nákladyúspory z rozsahu a utopené náklady. I v této oblasti následoval rychlý rozvoj, například koncern DuPont počátkem 20. století zavedl nové ukazatele pro ekonomické řízení podniku a rozpočty umožňující porovnávání skutečných nákladů s plánovanými, zatímco Baťovy závody ve Zlíně rozvinuly provozní účetnictví s podrobně sestavenou kalkulací výrobků vycházející z požadované prodejní ceny. Postupně se vymezilo též finanční účetnictví určené pro vlastníky kapitálu a umožňující srovnávat jednotlivé podniky při obchodování na burzách; proto byla během 19. století rozvíjena všeobecně uznávaná pravidla účtování spojená s kontrolou nezávislým auditorem. Na účetnictví měl dále silný vliv stát, vyžadující dodržování účetních postupů v souvislosti s daňovou povinností podniků. Stát také používal účetní a majetkové záznamy pro podchycení svých vlastních ekonomických aktivit, například kamerální účetnictví, které se od konce 15. století používalo v rakouských zemích. O mezinárodní sjednocení pravidel účetnictví usilují organizace jako Výbor pro tvorbu mezinárodních účetních standardů (IASC), založený v roce 1973.

Během dějin se zdokonalovala také technika pro vedení účetních záznamů a potřebné výpočty. Jednou z nejstarších pomůcek byl abakus, fungující na principu posuvných korálků, jehož původ je pravděpodobně byzantský. První mechanickou kalkulačku pro sčítání a odčítání v roce 1642 sestrojil Blaise Pascal. Hromadně se počítací stroje začaly vyrábět v 19. století, prvním z nich byl arithmometr Thomase do Colmara. Kombinací psacího a počítacího stroje vytvořila firma Burroughs na konci 19. století účtovací stroj. Od 60. let 20. století se začaly používat tzv. samočinné počítače, tehdy však velmi nákladné. Osobní počítače od konce 70. let 20. století však byly dostupnější a účetní software případně celé informační systémy podniků se staly postupně normou vedení účetnictví.

Zdroj: wikipedida.cz

Rčení, že pořádek dělá přátele je určitě pravdivé a toto rčení můžeme aplikovat do poučení, že dobře vedené účetnictví udělá pořádek ve firmě.

V současnosti upínáme zraky k první republice, tato doba byla dobou velmi úspěšnou z pohledu na nás na Čechoslováky a právě v této době byl pan účetní osobou váženou a pro pana ředitele

Osobou ve firmě nepostradatelnou.

V současné době tedy v době porevoluční po roce 1989 doznalo účetnictví nových rozměrů, zejména pak zavedením nové účetní soustavy v roce, zejména pak zákonem o účetnictví platného od 1.1.1992, nových předpisů pro podnikatele, nepodnikatelské subjekty, které vykonávají činnost podle zvláštních právních předpisů. Do této doby se jednalo o neznámé pojmy. Zavedením daně z přidané hodnoty v roce 1993 a vstupem do evropské unie v roce 2004 se práce účetních stala prací na vysoké profesní úrovni a dá se říci, že nastala renesance účetních.

Ano, je to tak, protože za doby socialismu byla práce účetních popelkou mezi profesemi.

V současné době účetnictví pracuje s nástroji, které v naprosté přesnosti dokáže připravit precizní podklady pro mnoho druhů daňových přiznání, se kterými může následně pracovat jakýkoli odborník, ale také i daňový poplatník sám si sestaví daňové přiznání z podkladů, které mu účetnictví poskytne.

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení